نیروی انسانی ارزشمندترین سرمایه های یک کشور برای توسعه و پیشرفت است.

یکی از ابزارهای مهم و لازم اقتصاد مقاومتی، ارایه آموزش های مهارتی است که کسب این مهارت ها و تقویت آن در جامعه گره های بزرگی را باز خواهد کرد و فراگیری آموزش های فنی و حرفه ای برای ایجاد اشتغال پایدار و کمک به اقتصاد و توسعه جامعه ضروری است.

سال 1396
سال 1396
سال 1396
هجدهمین مسابقات ملی مهارت
هجدهمین مسابقات ملی مهارت
هجدهمین مسابقات ملی مهارت
ششمین همایش بین المللی مهارت آموزی و اشتغال
ششمین همایش بین المللی مهارت آموزی و اشتغال
ششمین همایش بین المللی مهارت آموزی و اشتغال
برنامه آزمون عملی مربوط به آزمون هماهنگ مرحله هفتم
برنامه آزمون عملی مربوط به آزمون هماهنگ مرحله هفتم
برنامه آزمون عملی مربوط به آزمون هماهنگ مرحله هفتم
اخذ آزمون هماهنگ مرحله هفتم از کارآموزان تیم های سیار مرکز فنی و حرفه ای شماره 2 زنجان
اخذ آزمون هماهنگ مرحله هفتم از کارآموزان تیم های سیار مرکز فنی و حرفه ای شماره 2 زنجان
اخذ آزمون هماهنگ مرحله هفتم از کارآموزان تیم های سیار مرکز فنی و حرفه ای شماره 2 زنجان
کسب مقام اول آرایشگر زنجانی در اولین المپیاد آزاد کشوری
کسب مقام اول آرایشگر زنجانی در اولین المپیاد آزاد کشوری
کسب مقام اول آرایشگر زنجانی در اولین المپیاد آزاد کشوری
دی ان ان