کارگاه صنایع شیمیایی

کارگاه صنایع شیمیایی

کارگاه صنایع شیمیایی

دوره های موجود در کارگاه صنایع شیمیایی جهت اجرا در سال 95

کارور الکترولیز روی در ارتباط با انجام آزمایشات مربوط با کارخانجات روی

آزمایشگر تستهای شیمیایی در ارتبا ط با انجام آزمایشات مربوط به کارخانجات کود شیمیایی

آزمایشگاه شیمی دارویی در ارتبا ط با انجام آزمایشات مربوط به دارو

تصفیه پساب صنعتی در ارتباط با نحوه استفاده موثر از پساب کار خانجات

تلفن مرکز(داخلی کارگاه)(113)2-32221641

 

دی ان ان